Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vluchtvergoed.nl B.V. 2019

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Vluchtvergoed.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vluchtvergoed.nl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer, 65382935 statutair gevestigd te Schiedam;
  2. Cliënt: ieder natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, diens vertegenwoordiger en/of gemachtigde die met Vluchtvergoed.nl een overeenkomst heeft gesloten, dan wel aan Vluchtvergoed.nl de opdracht heeft gegeven namens de door hem opgegeven Claimer(s). De Cliënt is tevens de contactpersoon die een Claim heeft op de Luchtvaartmaatschappij;
  3. Claimer(s): één of meerdere luchtvaartpassagiers die met de Cliënt zijn meegereisd en dezelfde Claim hebben als de Cliënt en voor wie de Cliënt is gemachtigd de Claim in te dienen;
  4. Claim: vordering van de Cliënt, zijnde de luchtvaarpassagier, op de Luchtvaartmaatschappij als gevolg van instapweigering, annulering of vertraging van een vlucht op basis van Verordening 261/2004, eventueel in combinatie met een vordering gebaseerd op het Verdrag tot brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer van 1999 (het Verdrag van Montréal);
  5. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Cliënt en Vluchtvergoed.nl op grond waarvan de Cliënt aan Vluchtvergoed.nl last en/of volmacht verleent de Claim te innen na acceptatie van deze algemene voorwaarden;
  6. ‘No cure, no pay-tarief’: kosten voor de Cliënt die afhankelijk zijn van het behaalde resultaat. Indien er geen positief resultaat wordt behaald, zijn er in beginsel geen kosten verbonden aan de diensten welke op basis van no cure, no pay zijn verricht. Hiervan is enkel sprake indien dit uitdrukkelijk is aangegeven;
  7. Luchtvaarmaatschappij: de maatschappij die de vlucht uitvoert of wilde uitvoeren;
  8. Buitengerechtelijk en Minnelijk Traject: het Buitengerechtelijk Traject vangt aan op het moment dat de Claim door de Cliënt is ingediend bij Vluchtvergoed.nl. In dit traject zal Vluchtvergoed.nl naar eigen inzicht brieven opstellen en versturen, alsmede het op andere wijze incasseren van de Claim, waaronder het voeren van (schikkings)onderhandelingen met de Luchtvaartmaatschappij en het treffen van een minnelijke regeling met de Luchtvaartmaatschappij; Nadat de Claim niet geïncasseerd is in het Buitengerechtelijk Traject zal Vluchtvergoed.nl beoordelen of zij een minnelijk traject wenst te starten. Onder het Minnelijke traject valt onder andere het naar eigen inzicht opstellen en versturen van sommatiebrieven en aanmaningen;
  9. Gerechtelijk Traject: de gerechtelijke incasso van de Claim door en/of namens Vluchtvergoed.nl, in eigen naam, dan wel uit naam van de Cliënt waaronder (maar niet uitsluitend) het opstellen van een dagvaarding en/of voeren van een gerechtelijke procedure tegen de Luchtvaartmaatschappij, het voeren van (schikkings)onderhandelingen met de Luchtvaartmaatschappij en het treffen van een minnelijke regeling met de Luchtvaartmaatschappij.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Vluchtvergoed.nl en de Cliënt. De overeenkomst tussen Vluchtvergoed.nl en de Cliënt komt tot stand op het moment dat de Claim door de Cliënt is ingediend bij Vluchtvergoed.nl.
  2. Vluchtvergoed.nl biedt verschillende diensten aan ter ondersteuning van het verkrijgen van een wettelijke schadevergoeding bij vertraging, annulering, overboeking of instapweigering op basis van EG Verordening 261/2004.
  3. Indien Vluchtvergoed.nl besluit de Claim in behandeling te nemen, zal zij zich in redelijkheid inspannen om bij de Luchtvaartmaatschappij de Claim te innen.
  4. Vluchtvergoed.nl zal vertrouwelijk omgaan met de (persoons)gegevens van de Cliënt. De Cliënt verleent Vluchtvergoed.nl hierbij ex artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de door de Cliënt opgegeven persoonsgegevens en het gebruik daarvan in het kader van haar normale bedrijfsvoering van Vluchtvergoed.nl.
  5. De Cliënt geeft Vluchtvergoed.nl toestemming tot het verstrekken van persoonsgegevens aan juridische samenwerkingspartners wanneer nodig. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor juridische samenwerkingspartners van Vluchtvergoed.nl.
  6. De Cliënt wordt zoveel mogelijk ingelicht over de mogelijkheden om de Claim te innen, met behulp van inlichtingen van de medewerkers van Vluchtvergoed.nl. Aan de adviezen van Vluchtvergoed.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Vluchtvergoed.nl geeft geen garanties over het al dan niet slagen van het innen van de Claim.
  7. Vluchtvergoed.nl kan behalve per e-mail de Cliënt ook via WhatsApp op de hoogte houden van het verloop van de inning van de Claim.Vluchtvergoed.nl is niet aansprakelijk voor enig gevolg van het nalaten van de Cliënt van het (regelmatig) lezen van zijn of haar e-mail berichten of berichten die zijn verzonden via WhatsApp.
  8. Vluchtvergoed.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden de Claim niet in behandeling te nemen en/of het innen van de Claim, op ieder moment dat zij dit geraden acht, te staken, ongeacht of dit in het Buitengerechtelijk Traject of het Gerechtelijk Traject is.Vluchtvergoed.nl is vanaf dat moment niet meer gehouden tot het verrichten van enige inspanning ten aanzien van de Claim.
  9. Deze Overeenkomst is van kracht totdat de Claim door Vluchtvergoed.nl expliciet schriftelijk wordt afgesloten, de Claim wordt geïnd, of de Overeenkomst door de Cliënt tussentijds wordt beëindigd. Indien de Cliënt de Overeenkomst tussentijds beëindigt zullen de voorwaarden onder artikel 2 lid 7 van toepassing zijn.
  10. Vluchtvergoed.nl is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 6:236 sub i BW.
  11. Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend blijken te zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige deel onverminderd van kracht. Vluchtvergoed.nl is bevoegd om de nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigde c.q. onverbindende bepaling(en).
  12. Voor zover Vluchtvergoed.nl bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van (een) tussenpersoon/tussenpersonen en/of derde(n), gelden deze algemene voorwaarden eveneens ten behoeve van die tussenpersoon/tussenpersonen en/of derde(n).

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen, in welke vorm deze dan ook zijn gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij anders door Vluchtvergoed.nl is vermeld.
  2. Een overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover de overeenkomst door middel van een e-mailbericht of op andere wijze schriftelijk door Vluchtvergoed.nl aan de Cliënt is bevestigd dan wel wanneer Vluchtvergoed.nl uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.
  3. Door een overeenkomst aan te gaan met Vluchtvergoed.nl verklaart de Cliënt dat hij/zij bevoegd is deze overeenkomst aan te gaan c.q. de opdracht te geven namens de door hem opgegeven (mede)Claimer(s). De Cliënt staat er dan ook voor in dat hij/zij gevolmachtigd is om de Claim voor de door hem/haar opgegeven Claimer(s) bij Vluchtvergoed.nl in te dienen.
  4. Vluchtvergoed.nl is zonder opgave van redenen gerechtigd om een overeenkomst niet aan te gaan dan wel een Cliënt en/of Claimer(s) te weigeren.Vluchtvergoed.nl deelt dit zo spoedig mogelijk mede aan de Cliënt.
  5. Vluchtvergoed.nl houdt zich het recht voor om een deel van dan wel de volledige Claim en/of vordering welke gebaseerd is op het Verdrag van Montréal in te trekken dan wel de volledige overeenkomst te ontbinden wegens voortschrijdend inzicht dan wel wanneer zich een omstandigheid voordoet welke een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt en/of de relatie met de opdrachtgever onwerkbaar maakt.
  6. Vluchtvergoed.nl houdt zich het recht voor om aan iedere overeenkomst, welke op basis van no cure, no pay wordt aangegaan, volledig naar eigen inzicht uitvoering te geven, waarbij in geen enkel geval een positief resultaat gegarandeerd is. Vluchtvergoed.nl zal de overeenkomst te allen tijde naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
  7. Indien de Cliënt op enig moment besluit om de opdracht in te trekken dan wel de overeenkomst te ontbinden nadat er reeds inhoudelijke werkzaamheden zijn verricht dan wel een procedure voor de Rechtbank is geëntameerd door Vluchtvergoed.nl dan wel door één van de door haar (ingeschakelde) partners, is Vluchtvergoed.nl gerechtigd om het no cure, no pay-tarief evenals de reeds (daadwerkelijk) gemaakte kosten bij de Cliënt en/of Claimer(s) in rekening te brengen. Ingeval door Vluchtvergoed.nl een gerechtelijke procedure geëntameerd is, wordt onder ‘(daadwerkelijk) gemaakte kosten’ onder andere, doch niet uitsluitend verstaan het griffierecht, de explootkosten, overige deurwaarderskosten, buitengerechtelijke incassokosten, het salaris gemachtigde, nasalaris en de overig gemaakte kosten. In geval van facturatie door Vluchtvergoed.nl dient de Cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum over te gaan tot betaling van het verschuldigde bedrag.
  8. Door het aangaan van een overeenkomst met Vluchtvergoed.nl machtigt de Cliënt, Vluchtvergoed.nl om in naam van de door hem opgegeven Claimer(s), alle (incasso)handelingen te verrichten die naar het oordeel van Vluchtvergoed.nl noodzakelijk en/of nuttig zijn, waaronder (maar niet uitsluitend) kan worden verstaan het aangaan van een minnelijke schikkingsregeling, het ondertekenen van een finale kwijting, het inschakelen van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder.

Artikel 3: Verplichtingen van de Cliënt

 1. De Cliënt verklaart dat de door hem aangeleverde informatie juist, volledig en naar waarheid is. Wanneer de Luchtvaartmaatschappij reeds een geldbedrag heeft uitgekeerd dan wel zulks heeft aangekondigd, dient dit eveneens te worden vermeld bij het indienen van de Claim dan wel zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit bericht. De Cliënt zal te allen tijde zijn/haar volledige medewerking verlenen om tot een succesvolle afwikkeling van de Claim te komen.
  2. De Cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van een werkend e-mailadres aan Vluchtvergoed.nl. Onjuistheid van deze gegevens kan op geen enkele wijze aan Vluchtvergoed.nl worden toegerekend. Alle communicatie vindt plaats via het bij Vluchtvergoed.nl bekende e-mailadres van de Cliënt.
  3. De Cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte IBAN en/of BIC waar het (mogelijke) incassoresultaat op gestort kan worden. Onjuistheid van deze gegevens kan op geen enkele wijze aan Vluchtvergoed.nl worden toegerekend.
  4. De Cliënt zal te allen tijde gehoor geven aan instructies van Vluchtvergoed.nl en deze uitvoeren. Vluchtvergoed.nl is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor tijdverlies en/of het verlopen van termijnen als gevolg van het nalaten hiervan.
  5. De Cliënt vrijwaart Vluchtvergoed.nl voor alle aanspraken van derde(n) als gevolg van door de Cliënt onjuist gedane mededelingen en/of onjuist verstrekte gegevens/informatie en/of frauduleus verrichte handelingen.
  6. De Cliënt zal geen contact opnemen dan wel onderhouden met de desbetreffende Luchtvaartmaatschappij tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Vluchtvergoed.nl. Vluchtvergoed.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die het gevolg is van eigen acties van de Cliënt jegens de Luchtvaartmaatschappij.
  7. De Cliënt zal Vluchtvergoed.nl te allen tijde en onverwijld verwittigen over enig nieuws en ontwikkelingen omtrent de Claim. Vluchtvergoed.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het nalaten van de Cliënt hiervan.
  8. Indien de contactgegevens van de Cliënt wijzigen na het aangaan van de Overeenkomst, zal de Cliënt dit onmiddellijk doorgeven aan Vluchtvergoed.nl. Voor tijdverlies en het verlopen van termijnen, alsmede mogelijke andere gevolgen van het verstrekken van onjuiste contactgegevens of het niet doorgeven van wijzigingen door de Cliënt, is Vluchtvergoed.nl niet aansprakelijk.
  9. Het is de Cliënt tijdens het gehele traject niet toegestaan de Claim aan derden over te dragen, tenzij schriftelijk overeengekomen met Vluchtvergoed.nl.
  10. Het is de Cliënt niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen met Vluchtvergoed.nl.
  11. Indien de Cliënt in strijd handelt met artikel 3 lid 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden, of een aanbod van de Luchtvaartmaatschappij accepteert zonder schriftelijke toestemming van Vluchtvergoed.nl, is de Cliënt een bedrag ter grootte van 25% van de Claim verschuldigd aan Vluchtvergoed.nl. Dit bedrag dient binnen 14 werkdagen na de datum van beëindiging en/of overdracht van de Claim te worden overgemaakt op de rekening van Vluchtvergoed.nl.
  12. Indien (een gedeelte van) de Claim wordt geïncasseerd, zal de Cliënt in alle gevallen aan Vluchtvergoed.nl een bedrag van 25% van het totaal geïnde compensatiebedrag verschuldigd zijn.
  13. Iedere aansprakelijkheid van Vluchtvergoed.nl, behoudens in geval van opzet of grove schuld, is uitgesloten. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid valt alle (in)directe schade, immateriële schade, winstdaling en bedrijfsschade, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.

Artikel 4: Tarief

 1. Alle bedragen c.q. prijzen van Vluchtvergoed.nl zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
  2. Het no cure, no pay-tarief bedraagt 25% van het volledige (vorderings)bedrag waar de Cliënt en/of Claimer(s) op basis van artikel 7 van Verordening 261/2004 recht op heeft. Het volledige no cure, no pay-tarief wordt in rekening gebracht aan de Cliënt indien er een (gedeeltelijke) betaling op basis van Verordening 261/2004 dan wel het Verdrag van Montréal door de Luchtvaartmaatschappij aan Vluchtvergoed.nl, rechtstreeks aan de Cliënt, Claimer(s) of aan een (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel enig andere derde(n) is gedaan. Tevens is het no cure, no pay-tarief verschuldigd wanneer er sprake is van een situatie zoals omschreven in artikel 2 lid 7 van deze algemene voorwaarden.
  3. Indien er een vordering op basis van het Verdrag van Montréal is ingediend, wordt er een no cure, no pay-tarief van 25% van het gevorderde bedrag in rekening gebracht onder voorwaarde dat er eveneens een Claim op basis van Verordening 261/2004 door de Cliënt en/of Claimer(s) is ingediend.
  4. Zodra Vluchtvergoed.nl een Claim heeft geaccepteerd, is er een overeenkomst tussen Vluchtvergoed.nl, de Cliënt en de Claimer(s) ontstaan. Vanaf dat moment is Vluchtvergoed.nl gerechtigd om aan de Luchtvaartmaatschappij de wettelijke rente en door haar (daadwerkelijk) gemaakte kosten, waaronder (doch niet uitsluitend) kan worden verstaan: (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, griffierechten, explootkosten, deurwaarderskosten, salaris gemachtigde en overig gemaakte kosten in rekening te brengen. Deze kosten komen in geval van betaling door de Luchtvaartmaatschappij geheel toe aan Vluchtvergoed.nl. Wanneer de Cliënt en/of Claimer(s) besluit(en) de Claim in te trekken, is Vluchtvergoed.nl gerechtigd om de zojuist beschreven kosten (naast de tarieven zoals genoemd in lid 2) bij de Cliënt en/of Claimer(s) in rekening te brengen.
  5. Alle bank- c.q. transactiekosten welke gepaard gaan met internationale uitbetalingen van de aan de Cliënt en/of Claimer(s) toekomende bedragen, worden doorberekend aan de Cliënt en/of Claimer(s).

Artikel 5: Betaling en ontvangen gelden

 1. Betaling (indien van toepassing) kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het orderproces. Deze betaling dient te geschieden tijdens of direct na het sluiten van de overeenkomst.
  2. Vluchtvergoed.nl is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomst(en) op te schorten dan wel te ontbinden, indien de Cliënt en/of Claimer(s) met enige betaling dan wel een op haar rustende verplichting in gebreke is.
  3. Alle gelden die Vluchtvergoed.nl voor of namens de Cliënt en/of Claimer(s) ontvangt, worden gestort op de passagiersgeldenrekening van Vluchtvergoed.nl.
  4. Betalingen door de Luchtvaartmaatschappij, die worden gedaan aan Vluchtvergoed.nl dan wel rechtstreeks aan de Cliënt en/of Claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n), worden beschouwd als incassoresultaat. Allereerst dient hiervan te worden voldaan: het no cure, no pay-tarief (dit is inclusief: (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, wettelijke rente, griffierechten, explootkosten, deurwaarderskosten, het (na)salaris gemachtigde en de overig (daadwerkelijk) gemaakte kosten). Deze gelden, komen direct en geheel toe aan Vluchtvergoed.nl.
  5. Betalingen op basis van het Verordening 261/2004 en/of het Verdrag van Montréal door de Luchtvaartmaatschappij die aan een (rechtsbijstand)verzekeraar of derde(n) dan wel rechtstreeks aan de Cliënt en/of Claimer(s) zijn gedaan, moeten terstond worden gemeld aan Vluchtvergoed.nl. Binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de gelden door de Cliënt, Claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n) dient het no cure, no pay tarief aan Vluchtvergoed.nl te worden voldaan. Wanneer de Cliënt en/of Claimer(s) hiermee in gebreke blijft, zal Vluchtvergoed.nl alle kosten, welke gepaard gaan met het verkrijgen van de betalingen als bedoeld in de eerste volzin van dit lid, doorberekenen aan de Cliënt en/of Claimer(s).
  6. Indien de Luchtvaartmaatschappij aan de Cliënt en/of Claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n) compensatie in natura aanbiedt, bijvoorbeeld in de vorm van tickets of vouchers, staat het de Cliënt en/of Claimer(s), (rechtsbijstand)verzekeraar dan wel een derde(n) (behoudens hetgeen in het volgende lid van dit artikel is opgenomen) vrij dit te accepteren. De Cliënt en/of Claimer(s) is gehouden om na het accepteren hiervan, terstond mededeling te doen aan Vluchtvergoed.nl. In een dergelijk geval is de Cliënt en/of Claimer(s) verplicht om het verschuldigde no cure, no pay tarief aan Vluchtvergoed.nl te betalen.
  7. Ingeval Vluchtvergoed.nl reeds een rechtszaak in naam van de Cliënt en/of Claimer(s) heeft geëntameerd, is het voor de Cliënt en/of Claimer(s) niet mogelijk om de Claim kosteloos in te trekken, de overeenkomst te ontbinden dan wel een schikkingsaanbod van de Luchtvaartmaatschappij te accepteren. Indien de Cliënt en/of Claimer(s) er zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming voor kiest om een (schikkings)aanbod te accepteren, de overeenkomst te ontbinden dan wel een Claim in te trekken, is de Cliënt en/of Claimer(s) het no cure, no pay tarief evenals de door Vluchtvergoed.nl gevorderde wettelijke rente en de (daadwerkelijk) gemaakte kosten, te weten: (buitengerechtelijke incasso) kosten, explootkosten (overige) deurwaarderskosten, griffierechten, (na)salaris gemachtigde en overige (daadwerkelijk gemaakte) kosten aan Vluchtvergoed.nl verschuldigd. 8.Als de Cliënt en/of Claimer(s) met enige betaling die hij aan Vluchtvergoed.nl verschuldigd is in gebreke blijft, zal Vluchtvergoed.nl alle kosten die gepaard gaan met het verkrijgen van deze betaling bij de Cliënt en/of Claimer(s) in rekening brengen.
  9. De voor de Cliënt en/of Claimer(s) bestemde bedragen zullen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 en 6 van deze algemene voorwaarden, binnen 30 dagen na ontvangst door Vluchtvergoed.nl, aan de Cliënt worden uitgekeerd. Betalingen worden gedaan op de bij Vluchtvergoed.nl bekende IBAN. Vluchtvergoed.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het verschaffen van foutieve bankgegevens door de Cliënt. Indien een buitenlandse bank transactiekosten rekent voor het overschrijven van de compensatie naar de klant, komen deze transactiekosten voor rekening van de klant. Vluchtvergoed.nl zal dit bedrag inhouden op de compensatie.
  10. Het voor de Cliënt en/of Claimer(s) bestemde bedrag zal na meerdere contactpogingen met Cliënt en/of Claimers maximaal één jaar op de passagiersgeldenrekening van Vluchtvergoed.nl worden bewaard. Dit jaar vangt aan nadat de Cliënt en/of Claimers is geïnformeerd over de ontvangst van het voor de Cliënt bestemde bedrag op het bij Vluchtvergoed.nl bekende e-mailadres. Na verloop van dit jaar komt het gehele geïncasseerde bedrag toe aan Vluchtvergoed.nl.
  11. Vluchtvergoed.nl is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch welke krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vluchtvergoed.nl geen invloed kan dan wel kon uitoefenen, doch waardoor Vluchtvergoed.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de Cliënt na te komen.Vluchtvergoed.nl heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert nadat Vluchtvergoed.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
  12. Vluchtvergoed.nl is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Cliënt op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

Artikel 6: Persoonsgegevens

 1. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst verwerkt Vluchtvergoed.nl de door de Cliënt aangeleverde (persoons)gegevens. De bepalingen uit de privacywetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Vluchtvergoed.nl nageleefd.
  2. Vluchtvergoed.nl zal, zonder separate toestemming, geen (persoons)gegevens aan derde(n) kenbaar maken, behoudens en voor zover dit noodzakelijk is voor het verhalen van de ingediende Claim.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Vluchtvergoed.nl op enige wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
  2. Indien en voor zover Vluchtvergoed.nl toerekenbaar tekort zou schieten dan wel is geschoten in de nakoming van een (gesloten) verbintenis, is Vluchtvergoed.nl nimmer aansprakelijk voor de (eventueel) door de Cliënt, Claimer(s) en/of derde(n) geleden of nog te lijden (in)directe schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders en winstderving.
  3. De aansprakelijkheid van Vluchtvergoed.nl kan hooguit zien op directe schade en gaat nimmer verder dan het bedrag (inclusief BTW) waar de Cliënt en/of Claimer(s) recht op heeft conform artikel 7 van Verordening 261/2004 met inachtneming van artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
  4. Het in de vorige leden bepaalde laat de eventuele aansprakelijkheid van Vluchtvergoed.nl op grond van dwingendrechtelijke bepalingen onverlet.
  5. Vluchtvergoed.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ontbrekende dan wel onjuiste gegevens welke door de Cliënt zijn dan wel hadden moeten worden aangeleverd.
  6. De Cliënt en/of Claimer(s) vrijwaart Vluchtvergoed.nl voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
  7. Niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst door Vluchtvergoed.nl, geeft de Cliënt en/of Claimer(s) géén recht op schadevergoeding dan wel recht op opschorting van enige verplichting jegens Vluchtvergoed.nl.
  8. Vluchtvergoed.nl is nimmer aansprakelijk voor eventuele door haar, haar partner(s) dan wel een door haar ingeschakelde derde(n) gemaakte administratieve fout(en).Zij behoudt zich het recht voor om deze administratieve fout(en) te herstellen.

Artikel 8: Verval

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de vervaltermijn van alle vorderingen jegens Vluchtvergoed.nl en de door Vluchtvergoed.nl bij uitvoering van een overeenkomst betrokken derde(n), één jaar (zie tevens artikel 5 lid 10 van deze algemene voorwaarden).

Artikel 9: Toepasselijk recht/geschillen

 1. Alle met Vluchtvergoed.nl aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Eventuele geschillen met Vluchtvergoed.nl zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Neem contact op!

Neem contact met ons op en we beantwoorden z.s.m. uw vraag.

Let op: Wij behandelen tijdelijk GEEN claims!